Podmienky prenájmu vozidla

Prenajímateľ: Gilbert Michňák-GILBI s.r.o.
Zast.:              Gilbert Michňák
Adresa:          Malý Šariš, 08001,Prešov
IČO:                46643036
DIČ:                 2023492614
IČ DPH:          SK 2023492614
Bankové spojenie:
SLSP Prešov , č.ú. IBAN: SK81 0900 0000 0050 5399 0127
Prenajímateľ je platiteľom DPH.                                                                         I. Doba nájmu
1. Začiatok prenájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla podpisom dokumentu o prevzati vozidla.. 
2. Ukončenie prenájmu je špecifikované v dokumente o prevzati – prenájme vozidla.

                                                                   II. Nájomné
1. Na základe dohody zmluvných strán je výška nájmu za prenajaté vozidlo
    dohodnutá podľa cenníka, alebo vopred dohodou s maximálnym
    denným nájazdom 400 km.

    Denný nájazd sa rozumie, počet najazdených kilometrov za jeden kalendárny deň v čase   
    od 00:00 hod do 24:00 hod. Za každý najazdený kilometer navyše sa účtuje poplatok  
    0,10 Eur
    Denne nájazdy a pohyb prenajatého vozidla je monitorovaný GPS Trackingom.
2. Nájomné za dohodnutú dobu prenájmu je splatné vopred, vždy pri    
    podpise prevzatia vozidla do prenájmu..
    Prenajímateľ zároveň potvrdzuje prijatie splatnej sumy za prenájom vozidla
    za požadované obdobie pečiatkou a podpisom na potvrdení o prevzati vozidla do  
    prenájmu.
   .Prijatá suma zároveň slúži ako záloha, do konečného vyúčtovania.
Faktúra a blok z ERP sa vydáva po ukoncení prenajmu vozidla , preprave a to elektronickým sposobom,
odoslanie na email nájomcu, max vsak do 14 dni od ukoncenia prenajmu, prepravy.

    Nájomca ma právo vyziadat od nájomcu vratný DEPOZIT, ktorý sa pouzije ako ciastocná,  
    alebo celková kompenzácia ( podľa výšky sposobenej škody) v prípade  
    neocakavaných situácii, ako napr. poškodenie vozidla nájomcom, oneskorené vrátenie
    vozidla, iné náklady sposobene nájomcom a pod …
    V prípade že nájomca požaduje,resp. má záujem o neočakávané predĺženie prenájmu  
    vozidla, oznámi túto skutočnosť okamzite prenajímateľovi a po vráteni vozidla  
    prenajímateľovi, prenajímateľ dodatočne vyúčtuje, resp. doúčtuje dohodnutú sumu za dni  
    prenájmu presahujúcu dobu prenájmu, ktoré nájomca dodatočne požadoval.
3. Náklady na pohonné hmoty, čistenie a umývanie v pripade nadmerného znečistenia  
    vozidla hradí nájomca, Nájomca je povinný pred ukončením nájmu doplniť palivo  
    /naftu/ do stavu,ktorý bol na začiatku prenájmu.
 . Vo vozidle je prísny zákaz  
    fajčenia .
    Za nadmerné znečistenie interiéru, zničenie poťahov a prislušenstva a porušenie zákazu  
    fajčenia vo vozidle sa účtuje suma 100,- Eur.
4. Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre Európu
/platnosť je iba v týchto štátoch : Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko./
pre prípad poškodenia, alebo odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidla a bežné opravy.
5. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok  
    užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho opravy s výnimkou,  
    že nemožnosť užívať vozidlo spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k
    dopravnému prostriedku prístup. Ak však nájomca nemožnosť užívania dopravného
    prostriedku bez zbytočného odkladu neoznámi prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť
    nájomné trvá. Vsetky ceny sú uvedene vrátane DPH.
                                               III. Povinnosti nájomcu
            Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky :
1. Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu podľa  
    tejto zmluvy nevznikla škoda.
2. Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok 
    slúži.
3. Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou
    prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravný prostriedok nájomca
    prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
4. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla, nepreťažovať
    vozidlo. Maximálna povolená váha nákladu je 800 kg.
5. Pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní,
    brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu a stav
    akumulátora.
6. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi.
7. Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo
    mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, aby sa
    zabránilo jeho odcudzeniu. Upratať, vyčistiť a umyť vozidlo pred ukončením nájmu.
8. Poruchu funkcie tachometra okamžite oznámiť prenajímateľovi a pristaviť vozidlo na
    výmenu alebo opravu tachometra.
9. V prípade vzniku poistnej udalosti privolať vždy Políciu /aj pri poistnej udalosti malého rozsahu/ ,
spísať záznam o dopravnej nehode, okamžite oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi.
                 V prípade ze nájomca túto okolnost nenahlási okamzite nájomcovi a neprivolá políciu k 
poistnej udalosti a vzniknutá skoda sa zistí az pri ukoncení prenájmu, náklady na opravu škody znáša nájomca
v plnom rozsahu, vrátane denných nájmov počas celej doby trvania opravy vozidla v autoservise.
Prenajímatel v takom prípade nechá vyhotovit rozpis nákladov na opravu autoservisom,
Autoservis vyhotoví faktúru na preplatenie nájomcovi. Nájomca je povinný uhradit náklady na opravu, vratane denneho najmu
pocas opráv max. do 7 dní od vystavenia faktúry prenajímatelom.
10. Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla.
11. Je prísne zakázané viest prenajaté vozidlo inou osobou ako nájomcom.V prípade
      havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu
      aj napriek zákazu viesť prenajaté vozidlo inými osobami ako nájomcom, hradí nájomca
      nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla, a to po dobu potrebnú na opravu vozidla,
      najviac však jeden mesiac od termínu havárie.
12. Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou
      motorového vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v zákonnej
      lehote (15 dní). Súčasne o tejto skutočnosti telefónom a písomne informovať  
      prenajímateľa.
13. V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od vozidla
      vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od mechanického, alebo
      elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je predmetné vozidlo vybavené,
      uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie nového
      OEV, či výrobu a prekódovanie, nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho
      zariadenia. 
14. Nájomca sa zaväzuje po každom opustení vozidla zabezpečiť opatrenia pre ochranu
      autorádia pred odcudzením. V prípade odcudzenia predmetného autorádia s
      odnímateľným čelným panelom a nemožnosti sa preukázať týmto panelom alebo v
      prípade odcudzenia odnímateľného autorádia sa nájomca zaväzuje uhradiť
      prenajímateľovi škodu vo výške nadobúdacej ceny predmetného autorádia bezodkladne
      po odcudzení. Doklad o nadobúdacej cene autorádia dodá na vyžiadanie prenajímateľ.
15. Nájomca prehlasuje, že motorové vozidlo – predmet nájmu prevzal od prenajímateľa v
      stave bez závad, poškodenia, plne funkčné.
16. V prípade že nájomca nevráti prenajaté auto do doby uvedenej na zmluve/doklade
      o prenájme vozidla, alebo prestane komunikovať, alebo schválne zadržiava prenajaté
      auto, alebo neuhradí nájomné za prenajaté auto najneskor do 3 dní od ukončenia prenájmu,alebo
vynútenom odobratí auta z prenájmu, prenajímateľ túto skutočnosť ihneď oznámi Polícii SR, HAKA a 
nájomcovi bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 500 Eur, splatná okamžite v hotovosti a prenajímateľ
ma právo podať trestné oznámenie PZ SR a podať návrh Súdu na vydanie platobného rozkazu s navýšením
sumy za vymáhacie poplatky. Zároveň nájomca súhlasí kvôli vyšetrovaniu, hľadaniu nezvestného auta s 
odovzdaním komplet osobných údajov nájomcu orgánom činnom v trestnom konaní a osobným údajom v rozsahu
Meno, Priezvisko, Adresa, Telefon, Organizácii HAKA, databáza kradnutých aut a zároven nájomca súhlasí so
zverejnením jeho Mena a Priezviska, bydliska, FB účtu vo verejnej databáze, soc.sieťach a FB HAKA s označním
ako NEPLATIČ, alebo iným označením podľa situácie, skutku ktorý nastane. Zároveň nájomca súhlasí s uverejnením
jeho ďalších osobných údajov v rozsahu Meno, Priezvisko, Adresa, FB nájomcu, fotografia nájomcu na verejnej
sociálnej sieti Facebook a iných verejných dostupných informačných médii.

Po nájdení, vrátení auta a vyrovnaní zmluvnej pokuty uvedenej v tomto bode , čl.16, budú všetky verejne oznámenia hladania,
odstránené.17. V prípade ze sa nájomca oneskorí a vráti prenajaté auto v následujúci deň, prenajímateľ
vyučtuje nájomcovi sumu denného nájmu vozidla za ďalši kalendarny deň a zároven ma prenajímatel pravo naúctovat
sankciu vo výške 500 Eur.
                                              
                                                         IV. Poistenie a škody
1. Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za
    škody spôsobené prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia.
2.Vozidlo je havarijne poistené pre prípad havárie. Spoluúčasť 300,- Eur hradí nájomca, ktorý
    dopravnú nehodu sposobi. Odcudzenie auta do poistenia nie je zahrnutá.
Havarijne poistenie je platné v EU ale platnosť je iba v týchto štátoch :
    Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko.

V prípade odcudzenia prenajatej dodávky, alebo v prípade že nájomca sposobí haváriu 
    prenajatej dodávky v inom štáte EU, ktoré nie sú v hore uvedenom zozname, vzniknutú  
    škodu, vrátane odťahu vozidla do SR, znáša a uhrádza nájomca, vrátane vyčislenej
    prípadnej totálnej škody a to najneskor do 7 dní od vyčíslenia škody.
V prípade že nájomca neuhradí vzniknutú škodu, vrátane odťahu a iných nákladov spojených s 

dopravnou nehodou ktorú zavinil nájomca do 7 dní od vyčíslenia škody, prenajímateľ naúčtuje nájomcovi
pokutu 5000 Eur, alebo 15 000 Eur pri totálnej škode, splatnú do 3 dni od vydania faktúry nájomcovi.
Pokuta sa použije na kompenzáciu náhrady škod

3. Každú škodu na vozidle je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi a to ihned po poistnej
    udalosti.
4. V prípade že nájomca požaduje prenájom vozidla do zahraničia, alebo do vzdialenosti
    viac ako 400 km od miesta zaciatku prenájmu na Slovensku, nájomca súhlasí pri
    prípadnej neočakávanej poruche zabezpecit opravu vozidla v blízkom servise, poprípade
    svojpomocne dat vozidlo do pojazdného stavu aby bolo schopné návratu do miesta
    začiatku prenájmu. V tomto prípade prenajímateľ uhradí náklady na opravu nájomcovi
    a to aj pri nesplnení účelu prenájmu prenajímateľ vráti nájomcovi prevzatú zálohu za
    prenájom vozidla.
5. V prípade že dôjde k dopravnej nehode kde bude zistené že vinník je nájomca
    a dopravná nehoda sa stala na základe toho že nájomca pred jazdou požil alkohol,
    omamné látky, alebo bol pod vplyvom extrémnej únavy, alebo vozidlo nechal riadiť inou
    osobou, alebo vozidlo bolo riadené agresívnou, alebo obzvlášť neprispôsobenou jazdou,
    alebo bolo vozidlo preťažené, alebo bola porušená max.dovolená rýchlosť 110 km/hod,
    všetky náklady na opravu prenajatého auta a náklady spojené s denným nájmom počas
    opravy auta, znáša nájomca.
    V prípade že sa stane kvôli vyššie uvedeným dôvodom v tomto bode totálna škoda na
    prenajatom aute, nájomca uhradí prenajímateľovi celú sumu trhovej hodnoty prenajatého
    auta a to do 7 dní od vyčíslenia škody na účet prenajímateľa.
6. V prípade že dôjde k zničeniu prevodovky, spojky, motora a ich súčasti neodbornou 
    jazdou, ako napr.okamžité tvrdé pustenie spojkového pedálu pri zaradenom prevodovom 
    stupni, alebo zaradenie prevodového stupňa bez stlačenia spojkového pedálu ( syndróm 
    prevažne majiteľov aut s automatickými prevodovkami), alebo dlhé státie pri zaradenom 
    prevodovom stupni so stlačeným spojkovým pedálom, alebo nadmerným vytáčaním
    otáčok motora nad bezpečný limit (2200 ot/min), alebo vytáčaním otáčok motora nad
   1800 ot/min pri studenom motore, ktorý nedosiahol prevádzkovú teplotu min 80 stupňou
   celzia, opravu, výmenu porúchaného dielu vrátane odťahu vozidla hradí prenajímateľovi
   nájomca v plnej výške a to bezodkladne po vyčíslení škody našim autoservisom.
7. V pripade že bude doručená prenajímateľovi písomnosť od orgánov Štátnej správy, PZ 
    SR, Dialničnej polície a pod … a to v lehote do 6 rokov od ukončenia prenájmu vozidla, 
    že prenajaté vozidlo prekročilo rýchlosť, alebo iné vyčíslenia pokút, alebo boli
    vykonávané iné protizákonné činy a porušenia ktoré vznikli v čase prenájmu vozidla,
    nájomca priznáva tieto skutky a uhradí nájomcovi vyrúbené pokuty, alebo podľa situácie
    súhlasí s odovzdaním jeho údajov Štátnym orgánom na vyšetrenie, prevod
    zodpovednosti za priestupky, trestné činy a pod …
                                            V. Práva a povinnosti prenajímateľa
1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo spolu:
    • s jednou sadou kľúčov
    • OEV – malým technickým preukazom
    • potvrdením o zákonnom poisteni, a zelenou kartou. 
2. Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého prevádzky   
    a užívania na dohodnutý účel.
                                  VI. Odovzdávanie a preberanie vozidla
1. Nájomca podpisuje dokument o prevzati  – prenájme vozidla, ktorý obsahuje najmä tieto
    údaje: 
    • meno osoby, ktorá vozidlo prevzala  • meno osoby, ktorá vozidlo odovzdala
    • stav tachometra   • stav PHM v nádrži • technický stav vozidla
    • poruchy a poškodenia vozidla  • prebraté doklady od vozidla
2. Nájomca odovzdá vozidlo bez závad, tak ako ho prebral od prenajímateľa pri  
    podpise dokumentu 
    o prevzati  – prenájme vozidla a to najneskór do ukončenia doby prenájmu.
3. Pri porušení týchto podmienok  a následnej nekomunikácii s prenajimateľom,bude
    považované prenajaté vozidlo za odcudzené a hlásené na polícii ako odcudzené.
4. Prenajímateľ môže odstúpiť od prenájmu vozidla okamzite v prípade, že nájomca hrubým
    spôsobom porušuje tieto podmienky , opakovane hrubým spôsobom porušuje dopravné
    predpisy a porušuje technické podmienky prevádzky vozidla.
5. Vzniknuté škody pri odovzdávaní auta nájomcom po ukončení prenájmu sa riešia  
    okamžite a nájomca hradí vzniknuté škody ihneď a to v hotovosti prenajímatelovi.
                             VII. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Nájomca podpísaním zmluvy/doklade o prenájme vozidla zároveň dáva súhlas so spracovaním osobných
údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, s výnimkou situácie v bode 3,cl.16 týchto obch.podmienok.
                               VIII. Prechodné a záverečné ustanovenia
1.Prenájom vozidla nadobúda platnosť dňom podpisu dokumentu o prevzati  – prenájme
   vozidla oboma zmluvnými stranami. 
2. Vzťahy osobitne týmito podmienkami  neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
    zákonníka.
3. Doklad o prenájme je vyhotovený  v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo
    zmluvných strán obdrží jeden rovnopis, alebo v 1 vyhotovení a následným odfotením 
    podpísaného dokumentu prenajímateľom. Originál v tom prípade ostáva u nájomcu iba
    počas prenájmu vozidla kvôli dokladovaniu oprávnenosti užívania vozidla Orgánom PZ.
4. Všetky dodatky, prílohy sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami
    odsúhlasenej forme.
5. Nájomca prehlasuje, že ustanoveniam podmienok zhodne porozumel, čo do
    dosahu i rozsahu, vyjadruje jeho slobodnú a vážnu vôľu, doklad o prenájme vozidla 
    nepodpísal v tiesni, ani za nápadne nevhodných podmienok, s týmito podmienkami
    súhlasí a zaväzuje sa tieto podmienky dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzuje svojim
    podpisom na doklade o prevzatí / prenájme vozidla.
——————————————————————————————————————–
                                           HLAVNÉ ZHRNUTIE – UPOZORNENIE :
PO NAŠTARTOVANÍ AUTA JE NUTNÉ RESP. JE POVINNOSŤOU NÁJOMCU AUTO 
NECHAŤ BEŽAŤ NA VOLNOBEŽNÝCH OTÁČKACH MIN. 5 MINÚT ,

NÁSLEDNÁ JAZDA MAX 50 KM/HOD POKIAL SA MOTOR NEZOHREJE NA PREVÁDZKOVÚ TEPLOTU.
V TOM ČASE MOTOR NEVYTÁČAŤ NAD 1800 OTÁČOK / MIN.
PRI BEŽNEJ JAZDE MOTOR NEVYTÁČAŤ NAD 2200 OTÁČOK, POVOLENÁ MAX.RÝCHLOSŤ
JE 110 KM/HOD
. ODPORÚČANÁ RÝCHLOSŤ S MAX.ÚSPORNOSŤOU PALIVA JE 90 – 100 KM/HOD.
Maximálna povolená váha nákladu je 800 kg.

Tieto podmienky nadobúdajú právoplatnosť dňom  01.01.2024

                NEZABUDNITE DOTANKOVAT SPOTREBOVANÚ NAFTU A OČISTIŤ
                           A UPRATAŤ AUTO !!! . AJ V NÁKLADNOM PRIESTORE

                                            ZNEČISTENIE AUTA ….. 100 EUR

Nadmerne znecistenie …… 200 Eur